Kardiolog - Usługi

Zakres oferowanych usług kardiologicznych
dr n. med. Paweł Lewandowski

Konsultacja kardiologiczna wraz z pomiarem ciśnienia tętniczego i badaniem EKG

Przed wizytą każdy pacjent zostaje zaproszony do Gabinetu Diagnostycznego nr 4, w którym to pielęgniarka rejestruje chorego, wykonuje pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie elektrokardiograficzne (EKG).

Po wykonaniu tych czynności zapraszam pacjenta na konsultację do Gabinetu Lekarskiego nr 3. W trakcie wizyty oceniam pacjenta na podstawie uzyskanego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji medycznej, badania fizykalnego i badań dodatkowych. Zazwyczaj na każdej pierwszej wizycie oraz w razie potrzeby wykonuje badanie echokardiograficzne (TTE). Na podstawie uzyskanych informacji proponuję leczenie, modyfikuje dotychczasową farmakoterapię, a także kieruję na dalszą diagnostykę ambulatoryjną bądź wg istniejących wskazań w warunkach szpitalnych.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

Kardiolog Słupsk - badanie EKG

Badanie EKG wykonywane jest w Gabinecie Diagnostycznym nr 4 na elektrokardiografie Aspel Grey.

Badanie ma na celu ocenę czynności elektrycznej serca. Jest badaniem nieinwazyjnym. Umożliwia ono ocenę rytmu serca, przewodnictwa oraz choroby niedokrwiennej.

Badanie wykonuje pielęgniarka. Nie wymaga specjalnego przygotowania. Jedynie w celu poprawy jakości zapisu może zaistnieć konieczność wygolenia nadmiernie owłosionych miejsc, na których umieszczane są elektrody. Pacjent proszony jest o położenie się na kozetce. Na jego ciele umieszcza się elektrody kończynowe (w okolicach kostek i nadgarstków) oraz przedsercowe (na przedniej ścianie klatki piersiowej). Badany otrzymuje od pielęgniarki wydruk zapisu, który oceniam w czasie konsultacji. Wydruk warto zachować do ewentualnego porównania w czasie kolejnych wizyt.

Badanie echokardiograficzne (TTE)

Kardiolog Słupsk - badania echokardiograficzne (TTE)

Badanie echokardiograficzne (echo serca, USG serca) wykonywana jest w Gabinecie Lekarskim nr 3 na aparacie echokardiograficznym GE Vivid T8.

Badanie to pozwala na ocenę budowy i pracy serca. Ocenia między innymi wielkość komór serca, grubość ich ścian, budowę i funkcję zastawek. Pozwala wykryć ewentualne wady i choroby serca, przez co jest niezbędnym elementem oceny kardiologicznej. Umożliwia postawienie właściwej diagnozy i wybranie kierunku dalszego postępowania.

Badanie jest nieinwazyjne, a przez co bezpieczne dla każdego, także dla kobiet w ciąży. Można wykonywać je wielokrotnie wg istniejących wskazań.

Pacjent przed badaniem proszony jest o rozebranie się do pasa i położenie na kozetce przy aparacie na lewym boku (tyłem do aparatu), z lewą ręką ułożoną pod głową. W czasie badania przykładam pokrytą żelem głowicę echokardiograficzną do ściany klatki piersiowej i w kilku projekcjach dokonuje odpowiednich pomiarów. Po badania wykonuje jego opis, który za każdym razem chory otrzymuje w formie pisemnej. Opis ten w razie konieczności wykonania badania kontrolnego warto posiadać przy sobie, umożliwia to bowiem porównanie badań i uzyskanych wyników między sobą.

Echokardiografia obciążeniowa

Kardiolog Słupsk - Echokardiografia obciążeniowa

Echokardiografia obciążeniowa (stres echo) to badanie echokardiograficzne, które łączy w sobie dwie metody diagnostyczne: elektrokardiografię wysiłkową (próby wysiłkowej EKG) i badanie echokardiograficzne (echo serca). Stres echo polega na wykorzystaniu różnego typu testów pobudzających kurczliwość i/lub wywołujących kontrolowane niedotlenienie mięśnia sercowego z jednoczesną echokardiograficzną oceną kurczliwości serca. Wykorzystywaną w Gabinecie metodą obciążenia serca jest wysiłek fizyczny na ergometrze leżącym.

Dzięki echokardiografii obciążeniowej można uzyskać informacje np. na temat rozległości niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie polega na śledzeniu przez lekarza pracy serca za pomocą echo serca oraz ciągłym monitorowaniu jego czynności przy użyciu zapisu ekg. W czasie badania pielęgniarka kontroluje ciśnienie tętnicze oraz wykonuje EKG w trakcie i na koniec badania. Po zakończeniu badania pacjent uzyskuje pisemny wynik. Formularz zgody na badanie zawierający szczegółowe informacje dotyczące jego wykonywania znajduje się poniżej.

Pobierz zgodę na badanie.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

W wybranych wskazaniach istnieje możliwość wykonania w gabinecie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Wysiłkowe EKG odznacza się mniejszą wydajnością diagnostyczną od badań obrazowych jaką jest echokardiograficzna próba wysiłkowa oraz ograniczoną skutecznością potwierdzania lub wykluczania choroby wieńcowej z istotnym zwężeniem tętnic wieńcowych. Samo wysiłkowe EKG można rozważyć w diagnostyce choroby wieńcowej z istotnym zwężeniem tętnic wieńcowych jako postępowanie alternatywne, jeśli badania obrazowe nie są dostępne (np. jakość obrazowania w badaniu echokardiograficznym nie pozwala na miarodajną ocenę pacjenta). Wysiłkowe EKG nie ma wartości diagnostycznej u pacjentów z nieprawidłowościami w EKG, które nie pozwalają na ocenę zmian odcinka ST podczas obciążenia (tj. LBBB, rytm wystymulowany, zespół Wolffa, Parkinsona i White’a, obniżenie odcinka ST ≥0,1 mV w spoczynkowym EKG albo leczenie digoksyną). Wysiłkowe EKG dostarcza – poza zmianami w EKG – użytecznych uzupełniających informacji klinicznych i istotnych informacji rokowniczych. Można więc rozważyć wykonanie wysiłkowego EKG u wybranych pacjentów, aby uzupełnić ocenę kliniczną (ocena objawów, zmian odcinka ST, tolerancji wysiłku, arytmii, odpowiedzi ciśnienia tętniczego i ryzyka zdarzeń).

Próba dobutaminowa

Kardiolog Słupsk - Próba dobutaminowa

Próba dobutaminowa badaniem, polegającym na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zwiększającym się obciążeniu lekiem – dobutaminą.

Celem badania jest prowokacja niedokrwienia mięśnia sercowego oraz ocena stopnia uszkodzenia mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej, jej zaawansowaniu oraz o konieczności wykonania zabiegu koronarografii u chorych, którzy najczęściej z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie mogą wykonać echokardiograficznej próby wysiłkowej.

Badanie trwa około 30 minut. Przed badaniem pacjentowi zakładane jest wkłucie dożylne, przez które pompą infuzyjną podaje się dobutaminę w dawkach rosnących co 3 minuty. Dobutamina wywołuje w organizmie stan podobny do tego, który występuje przy wysiłku fizycznym. W razie braku odpowiedzi podaje się Atropinę w małych dawkach.

Przez cały czas badania śledzi się pracę serca za pomocą echokardiografii oraz monitoruje jego czynność za pomocą zapisu ekg, a pielęgniarka mierzy ciśnienie. Pacjent na sześć godzin przed badaniem zostaje na czczo.

Holter EKG

Kardiolog Słupsk - Holter EKG

Badanie Holter EKG zakłada pielęgniarka w Gabinecie Diagnostycznym nr 4 w wyznaczonych terminach. Badania wykonywane są aparatem Aspel AsPEKT 703 i analizowane na oprogramowaniu HolCARD 24W Alfa System.

Holter EKG to bezbolesne, nieinwazyjne badanie, które polega na 24 lub 48 godzinnym całodobowym monitorowaniu zapisu EKG. Dzięki temu mogę ocenić rytm i pracę serca, przez co możliwe jest wykrycie ewentualnych jego zaburzeń.

Do przedniej części ściany klatki piersiowej pacjenta przyklejanych jest 7 elektrod, które zostają podłączone za pomocą przewodów do niewielkiego urządzenia rejestrującego. Urządzenie to można zawiesić na szyi lub przypiąć do pasa. W czasie badania należy zachowywać się normalnie unikając jednak nadmiernych ruchów kabli i rejestratora. W razie odklejenia elektrody należy podjąć próbę ponownego jej przyczepienia w poprzednim miejscu. Podczas noszenia aparatu nie wolno korzystać z prysznica lub kąpać się. Należy unikać silnego pola magnetycznego. Pacjenci z obfitym zarostem na klatce piersiowej proszeni są o wygolenie go celem uzyskania lepszej jakości zapisu sygnału EKG.

Aparat zdejmuje w wyznaczonym terminie pielęgniarka. Badanie opisywane jest przez kardiologa. Wynik można odebrać po 4 dniach od zdjęcia urządzenia w godzinach pracy gabinetu u pielęgniarki, najlepiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu. W razie istotnych zaburzeń rytmu na badaniu znajdzie się adnotacja o konieczności ustalenia kontrolnej wizyty. Natomiast w razie wszelkich wątpliwości zapraszam na konsultacje z wynikiem badania.

Holter RR (ABPM)

Kardiolog Słupsk - Holter RR (ABPM)

Badanie Holter RR zakłada pielęgniarka w Gabinecie Diagnostycznym nr 4 w wyznaczonych terminach. Badania wykonywane są aparatem Aspel HolCARD CR 07 i analizowane na oprogramowaniu HolCARD CR 07.

Holter RR (ABPM) to nieinwazyjne badanie, które polega na 24 godzinnym całodobowym monitorowaniu pomiarów ciśnienia tętniczego. Pozwala postawić rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, monitorować jego leczenie, wykluczyć tzw. nadciśnienie "białego fartucha".

Badanie polega na założeniu pacjentowi na ramię mankietu do mierzenia ciśnienia tętniczego. Połączony jest on przewodem z niewielkim rejestratorem, który można zawiesić na szyi lub przy pasku spodni. Aparat automatycznie (co 15 minut w dzień i 30 minut w nocy) dokonuje pomiarów. Pomiar wiąże się z kilkudziesięciosekundowym uciśnięciem ramienia, może to powodować pewien niewielki dyskomfort pacjenta. W czasie badania należy funkcjonować normalnie pamiętając jedynie o konieczności zatrzymania się i wyprostowania kończyny w czasie pompowania przez aparat mankietu. W dniu badania nie należy się kąpać i korzystać z prysznica.

Po zakończeniu badania aparat zdejmuje w wyznaczonym terminie pielęgniarka. Badanie opisywane jest przez kardiologa. Wynik można odebrać po 4 dniach od zdjęcia urządzenia w godzinach pracy gabinetu u pielęgniarki, najlepiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu. W razie adnotacji sugerującej nieprawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego konieczna jest kontrola lekarska celem modyfikacji farmakoterapii. Ponadto w razie wszelkich wątpliwości zapraszam na konsultacje z wynikiem badania.

Event-EKG

Kardiolog Słupsk - Event-EKG

Telemedycyna to forma diagnostyki na odległość.
Osoby, które od dłuższego czasu bezskutecznie diagnozują kołatania serca i u których zawiodły tradycyjne metody diagnostyczne, takie jak EKG czy Holter EKG 24 godzinny mogą skorzystać w Gabinecie z tzw. event-EKG. To przenośne urządzenie wynajmowane przez pacjenta na dłuższy okres czasu, dzięki któremu może samodzielnie wykonać badanie EKG w momencie odczuwanych dolegliwości.
Wynik jest wysyłany do mnie mailowo i oceniany pod kątem wystąpienia arytmii.© 2019 - 2023 LeMed Słupsk